Toimitusehdot

Faba osk:n yleiset toimitusehdot 19.9.2011

1. Yleisten toimitusehtojen soveltamisala

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Faba osk:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä ”Tuotteet”) myynnissä maatalousyrittäjille ja muille elinkeinonharjoittajille (jäljempänä ”Asiakkaat”). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Toimittajan ja Asiakkaan välisiin tilauksiin ja toimituksiin, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Tilausmenettely ja kauppasopimuksen syntyminen

Asiakas tekee tilauksen palvelukuvauksissa ilmoitetuilla tavoilla sähköpostilla, tekstiviestillä, faksilla, puhelimitse, verkkokaupasta tai kirjeitse. Asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia ja sitova kauppasopimus syntyy, kun Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaan sähköpostiin tai tekstiviestinä Asiakkaan ilmoittamaan numeroon. Ellei tilausvahvistusta ole annettu tule tilaus molempia osapuolia sitovaksi, kun Tuote on toimitettu Asiakkaalle. Mikäli tilattua Tuotetta ei ole Toimittajan varastossa toimitettavaksi tilauksessa mainittuna ajankohtana, Toimittaja ilmoittaa tästä viipymättä Asiakkaalle. Asiakas voi tällöin odottaa, kunnes Tuotetta on saatavana tai kuluitta perua tilauksensa. Mikäli toimitusehdot poikkeavat näissä yleisissä ehdoissa sovitusta, vahvistetaan toimituksen ehdot erillisessä sähköpostilla lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Lähetyslista tilatuista tuotteista toimitetaan tilauksen toimituksen yhteydessä.

3. Kauppahinta ja maksuehdot

Kauppahinta on Toimittajan www-sivuilla julkaistun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Hinnanmuutokset eivät koske Asiakkaan ennen muutosten julkaisemista tilaamien Tuotteiden hintoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukainen arvonlisävero. Toimittaja laskuttaa palvelut ja niiden mukana toimitetut tai niissä käytetyt aineet, tarvikkeet ja muut tavarat, kun palvelu on suoritettu. Toimittaja laskuttaa ilman palvelua tilatut aineet, tarvikkeet ja muut tavarat sekä eläimet, alkiot, sperman ja muun materiaalin, kun se on toimitettu.

Perumatta jääneestä aiheettomasta tilakäynnistä peritään hinnaston mukainen käyntimaksu. Maksutapaoletuksena on meijeritili, mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut haluavansa laskutusta. Laskutuksessa maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä lukien. Maksun viivästyessä eräpäivästä Asiakas on velvollinen maksamaan perimiskulut sekä viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Mikäli Asiakas laiminlyö maksun suorittamisen eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus kieltäytyä uusista toimituksista aina siihen asti, kunnes laiminlyödyt maksut ovat tulleet suoritetuiksi. Vastaava oikeus Toimittajalla on myös, mikäli Tilaajalla on muita erääntyneitä velkoja Toimittajalle.

4. Toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen

Tuotteet toimitetaan perille Asiakkaan ilmoittamaan toimipisteeseen, ellei Toimittajan ja Asiakkaan välillä ole nimenomaisesti sovittu toisin. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Tuotteet on kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti luovutettu Asiakkaalle. Jos Tuotetta ei luovuteta Asiakkaalle oikeaan aikaan Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta johtuen, siirtyy vaaranvastuu Asiakkaalle silloin, kun Toimittaja on tehnyt sen, mitä luovuttaminen siltä edellyttää.

5. Toimitusaika

Toimittaja tekee parhaansa, jotta Tuotteet voidaan toimittaa Asiakkaalle kauppasopimuksessa sovittuna tai arvioituna ajankohtana. Toimittaja ei vastaa mahdollisten toimitusviivästysten aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Toimittajalla on oikeus työturvallisuuteen vedoten kieltäytyä vaaralliseksi arvioidusta palvelusuorituksesta, esim. korvamerkkien kiinnityksestä.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa kaikista sille palvelukuvausten mukaan kuuluvien tehtävien ja järjestelyjen suorittamisesta niin, että toimituksen toteuttaminen on mahdollista sovitun mukaisesti. Asiakkaan on annettava Toimittajalle kaikki tämän pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen Tuotteen toimittamiseksi sekä Toimittajan lakeihin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

7. Tuotteiden ominaisuudet

Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteet toimitetaan kulloinkin voimassa olevien palvelukuvausten ja Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Arvioitaessa Tuotteiden laatua ja sopimuksenmukaisuutta lähtökohtana on, että keinosiemennyksessä on kyse biologisista prosesseista, joiden tulokset aina vaihtelevat lukuisista tekijöistä johtuen kuten

 • vastaanottavan lehmän ominaispiirteistä ja hedelmällisyydestä;
 • vastaanottavan lehmän ympäristöstä; ja
 • keinosiemennyksen suorittamistavasta

Toimittajan Tuotteista www-sivuillaan ja muussa Asiakkaalle annetussa aineistossa julkaisemat tiedot perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja ne annetaan vain opastustarkoituksessa eivätkä ne miltään osin ole solmittavien kauppasopimusten osia. Tuotteisiin ei liity tiineystakuuta tai muutakaan takuuta Tuotteiden vaikutuksista, kuten syntyvien jälkeläisten määrän tai sukupuolen, perinnöllisten ominaisuuksien tai vikojen osalta.

Toimittaja ei vastaa:

 1. eläimen tiinehtymättömyydestä
 2. uusintasiemennyksiin käytettävästä eri sonnista aiheutuvista isyysmäärityksistä
 3. eläimen fysiologisesta rakenteesta aiheutuvista palvelujen, esim. alkionsiirron epäonnistumisesta
 4. alkiosäiliölle, spermasäiliölle, niiden sisällölle tai muulle Asiakkaan omaisuudelle aiheutuvista vahingoista silloin kun ne sijaitsevat Asiakkaan toimipaikassa
 5. vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat Asiakkaan vastuulla olleista toimenpiteistä, varusteista, järjestelyistä tai Asiakkaan antamista tiedoista (esim. korvanumero) ja niiden seurannaisvaikutuksista
 6. tarkastetun eläimen palvelusuorituksen jälkeisestä lopputiineydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista
 7. eleoperaattorien tai muiden kolmansien osapuolien aiheuttamasta palvelun toimimattomuudesta tai viivästymisestä
 8. korvamerkin irtoamisesta ja siitä johtuvista korvausmerkeistä eikä irronneista merkeistä johtuvista seurannaisvaikutuksista esim. tukivalvonnassa
 9. muun kuin VikingGeneticsin kautta toimitettujen annosten identifioinnissa tapahtuneista virheistä, jos annoksen tunnisteet ovat puutteelliset (nimi, merkkiolki tai kantakirjanumero puuttuu lähetetystä erästä)
 10. inventoinnista aiheutuvaa typenmenetystä tilasäiliöstä
 11. huuhtelutuloksesta
 12. huuhtelun vaikutuksesta eläimen tiinehtymiseen
 13. siemenen toimituksessa tapahtuneissa viivytyksistä
 14. käyttölistalla olevien annosten riittävyydestä

Rikkoontuneista pakastealkioista Faba korvaa alkion omistajalle alkion ostohinnan tai tilan oman alkion kohdalla alkion tuotantokustannusta vastaavan hinnan, mikäli alkio on Faban tai ydinkarjan huuhteluista tuotettu tai Faban kautta kolmansista maista tuotu alkio.

Toimittaja ei vastaa tuontisiemenen ja sukupuolilajitellun siemenen laadusta laajemmin kuin alkuperäisen tuottajan kirjallisesti antamista tuotetiedoista käy ilmi.

Jos siemenannos sisältää toimittajan laiminlyönnin johdosta muun rodun tai yksilön siemennestettä, kuin annoksen tietoihin on merkitty, toimittaja korvaa jalostuseläintuotannossa aiheutuneen vahingon (taloudellinen vahinko, joka on seurausta siitä, että syntynyt jälkeläinen polveutuu vähempiarvoisesta isästä kuin on sovittu). Korvauksen määrä on enintään 400 euroa tiineyteen johtavaa siemennystä kohti. Toimittaja maksaa polveutumisen selvittämiseksi tehtävät testit, mikäli virhe osoittautuu toimittajan tekemäksi. Muussa tapauksessa testit maksaa se, joka haluaa ne tehtäväksi. Toimituksessa olevista virheistä on ilmoitettava Toimittajalle heti, kun virhe on havaittu. Jos toimitettu Tuote on joltain osin virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle virheistä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa toimituksesta.

Asianmukainen reklamaatio on edellytys Toimittajan virhevastuulle.

8. Toimittajan vastuu virheistä

8.1. Vastuuperuste

Toimittaja vastaa Tuotteen ominaisuuksissa ilmenevistä virheistä ja puutteista silloin, kun niiden osoitetaan johtuvan laiminlyönnistä Toimittajan puolella. Vastuun sisältö on määritelty alla kohdissa 8.2. -8.5.

8.2. Uusi toimitus

Toimittajan vastuulla olevan virheen ilmetessä Toimittaja toimittaa Asiakkaalle kustannuksellaan uuden Tuotteen tai palauttaa Tuotteesta saamansa kauppahinnan. Toimittajan vastuu toimitetusta Tuotteesta rajoittuu tähän eikä Toimittaja vastaa Tuotteen virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

8.3. Tuotevastuu

Jos Tuotteessa todetaan Toimittajan vastuulla oleva virhe, Toimittaja vastaa virheen muulle omaisuudelle aiheuttamista esinevahingoista, kuten eläinten sairastumisesta. Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin välittömiin (lääke-/eläinlääkäri-) kustannuksiin ja on määrällisesti enintään 200 euroa siemennettyä eläintä kohti ja 5000 euroa tilaa kohti. Vastuu ei koske virheestä aiheutuvia välillisiä vahinkoja, kuten tuotannon vähentymistä tai tulojen menetystä.

8.4. Seurausvahingot

Toimittaja ei vastaa virheiden aiheuttamista tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta eikä muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

8.5. Vastuun rajoitukset

Toimittajan vastuu toimitetun Tuotteen virheellisyydestä rajoittuu edellä kohdissa 8.1 - 8.4. määriteltyyn eikä Toimittajalla ole muuta vastuuta virheistä eikä vahingoista tai menetyksistä, joita Asiakkaalle voi aiheutua Tuotteen ominaisuuksista. Vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos Toimittaja on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

9. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiöitä, lakkoa, työsulkua, sotaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.

10. Omistus- ja immateriaalioikeudet

Asiakkaan nautarekisteriin ja ProAgria-neuvonnan tietokantaan lähettämiä tietoja voidaan rajoituksetta käyttää Toimittajan jalostustoiminnassa ja -neuvonnassa, ProAgria Maito -palveluissa ja tutkimuksessa.

11. Salassapito

Toimittaja ja Asiakas sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toistensa yrityssalaisuudet, jotka he ovat saaneet tietoonsa näiden ehtojen tarkoittamassa toiminnassa. Salassapitovelvollisuus on voimassa määräämättömän ajan. Käyttäessään Asiakkaalta saamaansa edellä kohdassa 10 tarkoitettua tietoa, Toimittaja esittää tiedon aina sellaisessa muodossa, ettei sitä voida yhdistää tiettyyn tilaan tai henkilöön. Yksittäisen tiedon julkistamiseen on aina saatava Asiakkaan nimenomainen kirjallinen lupa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, ja siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei toisin ole sovittu, ensisijaisesti Suomen kauppalakia. Asiakkaan ja Toimittajan väliset erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan Toimittajan kotipaikan alioikeudessa.